I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się znaczenie następujących pojęć:

 1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.lbegroup.pl.
 2. Administrator – administratorem danych osobowych jest właściciel Strony LBE GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00 – 819) ul. Złota 75A lok. 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001048225, NIP: 5273066822, REGON: 525889040, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, która korzysta ze Strony.
 4. Pliki cookies – (tzw. „ciasteczka”) dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, w momencie korzystania ze Strony, oraz które pozwalaną na dostosowanie zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Umożliwiają tworzenie statystyk, pokazują sposób korzystania ze Strony i poruszania się na Stronie przez Użytkownika.
 5. RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.
 7. Przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 8. Formularz – elektroniczny wzór dokumentu, służący do dobrowolnego zebrania danych o Użytkowniku, niezbędnych do świadczenia wybranej usługi.

II. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument przedstawia zasady postępowania z danymi osobowymi i wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach Strony.
 2. Kontakt z Administratorem odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail: admin@lbegroup.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik udostępnia swoje dane dobrowolnie, z tym, że nieudzielenie zgody i ich nieudostępnienie uniemożliwi kontakt z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, publikowanie komentarzy oraz korzystanie z usług i produktów, z wyjątkiem możliwości przeglądania treści umieszczonych na Stronie.

III. Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, numer telefonu/faxu, NIP, REGON, KRS udostępnione przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
 • bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Użytkownika i będących nadawcami korespondencji, ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja;
 • prowadzenia korespondencji e-mailowej lub za pośrednictwem komunikatora WhatsApp, Messeanger oraz korespondencji tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością;
 • kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym    informowaniu o usługach;
 • realizacji usług i sprzedaży produktów, oferowanych w ramach prowadzonej dzałalności przez Administratora;
 • wysyłania Newslettera, w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę, a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego;
 • realizacji umowy związanej z korzystaniem z treściami zamieszczonymi na Stronie, w przypadku umieszczenia przez Użytkownika, na wyrażeniem zgody, komentarza;
 • bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty lub zlecenia;
 • wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowani szkoleń, w celu współpracy z podmiotami współpracującymi z Administratorem;
 • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów.

3.  Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora również w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń.

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 1. do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika;
 2. do momentu wyrażenia sprzeciwu przez Użytkownika;
 3. do momentu usunięcia Strony.

V. Cofnięcie zgody, sprzeciw

 1. Użytkownik w każdej chwili może wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 2. Cofnięcie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych nie wywołuje żadnych wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych osobowych dokonanych na podstawie wyrażonej przez tego Użytkownika zgody przed jej wycofaniem. 
 3. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją Użytkownika.
 4. W przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, Administrator dokona analizy jego zasadności i na ten czas ograniczy przetwarzania danych osobowych na wyraźne żądanie Użytkownika.
 5. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w przypadku złożenia sprzeciwu, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, albo podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Sprzeciw nie przysługuje w przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

VI. Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Wszelkie zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności zostaną opublikowane na Stronie i będą obowiązywać od dnia ich publikacji. 

VIII. Polityka plików cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celach:
 • dostosowania zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • zapewnienia prawidłowego działania Strony;
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jakich Użytkownik korzysta ze Strony;
 • marketingowych;
 • statystycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;  
 1. Użytkownik może dokonać konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownik ma możliwość dokonania ustawień w przeglądarce w sposób umożliwiający blokowanie określonych rodzajów plików cookies i innych technologii.
  a. Internet Explorer (http://support.microsoft.com/kb/278835/pl);
  b. Firefox (http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek);
  c. Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647);
  d. Opera (http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html);
  e. Safari (https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri40732/14.0/mac/11.0).
 3. Użytkownik musi wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies, aby mógł zostać zrealizowany cel ich wykorzystywania. Korzystanie ze Strony będzie nadal możliwe, mimo wyłączenia plików cookies, jednak w zakresie poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają takich plików.
 4. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin Strony przez Użytkownik.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl

IX. Inne technologie

Administrator wykorzystuje na Stronie technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach podejmowanej przez niego aktywności, którymi są widgety umożliwiające przekierowanie lub udostępnienie do portali społecznościowych Facebook, Instagram, Tweeter, LinkedIn;

Data ostatniej aktualizacji: 1 czerwca 2024r.